§ 1.

Vedtægter for Starup Bådelaug

 

 

 

 

Foreningen navn er Starup Bådelaug og dens hjemsted er Starup.

§ 2.

Foreningens formål er at skabe bedst mulige betingelser for sejlsportens udøvelse,samtat fremme sammenholdet mellem bådejerne i Starup.

§ 3.

Som medlem kan enhver bådejer med bopæl i Starup optages (jf. iht. § 7)

§ 4.

Hvert enkelt medlem skal have tegnet en ansvarsforsikring på sin båd.

§ 5.

Hvert medlem forpligter sig til at deltage i vedligeholdelse på bro og ved ophalerpladsen.

§ 6.

Hvert medlem skal betale bro- og pladsleje, beløbet fastsættes på generalforsamlingen.

§ 7.

Antal bådpladser begrænses til 10. Nye medlemmer kan således kun optages når der er en bådplads ledig, under forudsætning at § 3. opfyldes, samt at en ansøgende medlem kan godkendes af generalforsamlingen.

Formanden og lodsejer fører separat venteliste for nye ansøgere. Der kan kun optages enkelt personer, således kan to eller flere ikke disponere over en plads.

§ 8.

Kontingenter og indskud fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales ved den årlige generalforsamling. Har et medlem ikke senest 14 dage efter endt generalforsamling betalt sit kontingent, betragtes medlemmet som værende slettet, og pladsen kan disponeres til anden side.

§ 9.

Bestyrelsen består af formand og kasserer, der vælges af general-forsamlingen. Begge valg er gældende for 1 år. Genvalg kan finde sted.

§ 10.

Generalforsamlingen afholdes hver den første tirsdag i marts. General-forsamlingen er højeste myndighed i alle laugets anliggender. Afgørelse træffes ved simplet stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden forestår indkaldelse til generalforsamlingen, samt modtager ændringsforslag og etablerer dagsorden for generalforsamling. Æres medlemmer kan deltage i alle laugets tiltag.

§ 11.

Et medlem kan ved den årlige generalforsamling meddele at hans plads for den kommende sæson kan disponeres til anden side. Pladsen kan således udlejes til anden person. Vedkommende skal kunne opfylde gældende vedtægter for Starup Bådelaug. Formanden samt lodsejer administrerer tildeling af lejepladser (jvf. § 7)

§ 12.

Følgene tidsplan er gældende for udlægning og optagning af bro. Bro udlægges den første fredag i maj. Bro optages den første fredag i november. Ændringer heraf kan kun foretages ved den årlige generalforsamling.

Formanden indkalder til broudlægning og brooptagning.

 

Bestyrelsen - 2015